Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Workshop Hành trình 3 trang sáng - Moring Pages 21 ngày

Nếu Bn mun mt công c Đơn gin nhưng Hiu qu để:

- Tháo g nhng khúc mc bên trong, các vn đề ca chính Bn?
- Kết ni vi bn thân và cha lành?
- Đánh thc s sáng to đang ng yên trong Bn?
- Khơi thông tài năng tim n?
- Tri nghim các giá tr Trung Thc, T do, Bình an,…?

Chương trình do Giá Tr Sng Vit Nam đồng hành cùng LalaDAY t chc.
Hoàn toàn mi
n phí để h tr cng đồng trong mùa giãn cách.
Bu
i gii thiu qua Zoom: 7h sáng th By, 11.09.2021
 Link đăng ký ti: https://bit.ly/3trangsang
Ch
ương trình được Live stream ti: https://www.facebook.com/giatrisongvietnam


 

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn