Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

TÔN TRỌNG -Tháng 2 - Tuần 3

2020-02-17 01:37:08   
“ Có sự tôn trọng tức là chấp nhận cam kết thay đổi của người khác.”

Suy ngẫm: Ta thường hay muốn người khác phải thay đổi theo cách phù hợp với ta. Vì thế khi thấy người khác cư xử khác với trông đợi của ta, ta hay phản ứng lại một cách tiêu cực và tìm cách chứng tỏ là họ sai. Cho dù ta nghĩ rằng mình thành tâm muốn dành cho họ sự quan tâm tốt nhất, nhưng thực ra lại không phải như thế.

Áp dụng: Khi có lòng tôn trọng với người khác, tôi nhận ra và hỗ trợ cam kết thay đổi của họ. Tôi có thể cho họ sự hướng dẫn khi họ cần đến, mà không giành quyền hay lèo lái họ đi theo một hướng nhất định nào đó. Tôi sẽ giúp để khích lệ họ thay đổi thay vì gây áp lực với họ. Dần dà, tôi thấy mình dễ chấp nhận sự thay đổi của họ hơn.

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn