Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Giá Trị Sống

TRÁCH NHIỆM - Tháng 3 - Tuần 1

“ Nhận trách nhiệm tức là chấp nhận thử thách.”

TRÁCH NHIỆM - Tháng 3 - Tuần 2

“Có trách nhiệm nghĩa là thực hiện phần vai của mình trong khả năng tốt nhất có thể.”

TRÁCH NHIỆM -Tháng 3- Tuần 3

“ Trách nhiệm được hoàn thành một cách tốt nhất khi ta biết tách rời.”

TRÁCH NHIỆM - Tháng 3 - Tuần 4

“ Trách nhiệm thực sự đem lại sự nhẹ nhàng nội tâm và niềm vui.”