Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Giá Trị Sống

YÊU THƯƠNG -THÁNG 12 - Tuần 1

Yêu thương không chỉ là một khát khao, một đam mê, hay một cảm xúc mãnh liệt dành cho ai đó hay một thứ gì đó, mà là một trạng thái ý thức kết hợp giữa lòng vị tha và cảm giác vui sướng, mãn nguyện với bản thân.

YÊU THƯƠNG - THÁNG 12-Tuần 2

Nền tảng của tình yêu thương thật sự giữa con người với nhau chính là ở giác độ tinh thần, ý thức được rằng mỗi người là một thực thể tinh thần độc lập, toàn thiện ở bên trong nhưng cũng hoàn toàn kết nối lẫn nhau.

YÊU THƯƠNG - THÁNG 12-Tuần 3

Yêu thương ở giác độ tinh thần có nghĩa là không bám chấp vào những yếu kém hay thiếu sót của người khác. Thay vào đó ta chú tâm đến việc trừ bỏ những khiếm khuyết của chính mình.

YÊU THƯƠNG -THÁNG 12 - Tuần 4

Ngày nay nhân loại đã và đang trở nên bị dính mắc vào những mô thức hành xử thông qua cảm giác và chủ đích riêng tư; và điều đó đã làm biến dạng đi giá trị của tình yêu thương cũng như khả năng biết tin cậy lẫn nhau.