Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Về Chúng Tôi

Giá Trị Sống

Hỗ trợ Tình nguyện viên và Giáo dục viên

1. Để hỗ trợ các tình nguyện viên và các giáo dục viên Giá trị sống từ các đơn vị đối tác, LVEC tổ chức định kỳ các cuộc gặp mặt giữa các tình nguyện viên và giáo dục viên để:
·         Củng cố, đào sâu các trải nghiệm về các giá trị.
·         Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc áp dụng LVE giữa các trường, các đơn vị, tổ chức.
·         Cập nhật các tài liệu, phương pháp mới trong áp dụng LVE.
Bài viết về các cuộc gặp trước đây và thông báo cho cuộc gặp mặt kế tiếp xin xem ở mục Thông tin.
2. Mục Giá trị cho mỗi tuần được thực  hiện theo chủ đề một Giá trị cho mỗi tháng. Các bài viết đào sâu về các giá trị, cho người đọc suy ngẫm và cách áp dụng Giá trị đó trong cuộc sống hàng ngày. Để được nhận Giá trị cho mỗi tuần qua email, vui lòng đăng ký nhận thông tin tại website này hoặc gửi yêu cầu về địa chỉ email: giatrisongviêtnam.adm@gmail.com