Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Về Chúng Tôi

Giá Trị Sống

Sứ mệnh - Tầm nhìn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)
LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).
Sứ mệnh:
1.      Đánh thức và nuôi dưỡng các giá trị sống cho cộng đồng, thông qua các khoá tập huấn, hội thảo, hoạt động trải nghiệm.
2.      Đào tạo và phát triển đội ngũ tập huấn viên có đầy đủ phẩm chất, kỹ năng và cam kết sống với các giá trị.
3.      Hỗ trợ các tổ chức, trường học áp dụng các chương trình, hoạt động giáo dục dựa trên nền tảng các giá trị.
Tầm nhìn:
Hướng tới một cộng đồng sống với các giá trị vì một thế giới tốt đẹp hơn.

“Giá trị sống - vì một thế giới tốt đẹp hơn”