Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

GTS dành cho trẻ 3-7 tuổi

Giá Trị Sống

Những câu chuyện cho trẻ từ 3-7 tuổi

Những người sáng lập “The Joy of Reading Project - Dự án Niềm vui Đọc sách” đã cho phép Hiệp hội Giáo dục Giá Trị Sống Quốc tế (ALIVE) đăng tải một số câu chuyện trên trang web này. The Joy of Reading Project cũng cho phép ALIVE tải các tài liệu hoàn toàn miễn phí. Những câu chuyện dưới đây được chọn vì sự liên quan của chúng với một giá trị cụ thể. Mỗi câu chuyện được tải xuống với định dạng pdf có tên giá trị và bài học được chuyển tải trong nội dung câu chuyện. Tên của câu chuyện và tác giả được nêu trong bài học liên quan của cuốn sách.